Craftware Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Celem realizacji projektu jest wzrost poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych oprogramowania i usług firmy. W wyniku realizacji projektu planowane jest zbudowanie świadomości marki na rynkach, które zostały określone jako perspektywiczne w programie promocji branży IT/ICT.

Wnioskodawca poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych i misjach gospodarczych oraz działaniach promocyjnych będzie w stanie zwiększyć poziom przychodów z rynków zagranicznych. Dzięki tym działaniom planowane jest pozyskanie co najmniej 2 nowych zagranicznych kontraktów handlowych z dużymi firmami oraz wzrost przychodów z eksportu o 20% w stosunku do prognozowanych przychodów z eksportu bez realizacji przedstawionych we wniosku działań promocyjnych. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do ogólnego wzrostu poziomu przychodów przedsiębiorstwa, poprzez dywersyfikację rynków zbytu swoich produktów i usług, ale również do wzrostu udziału przychodów z eksportu w ogólnej strukturze przychodów.

 

Wartość projektu: 673 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 404 100.00 PLN