Przesłanie od Zarządu

Drodzy Pracownicy,

Craftware się rozrasta, stajemy się coraz bardziej rozpoznawalni na rynku. Zależy nam więc, aby tym, co kojarzy się z naszą firmą, była wiarygodność. To powód, dla którego oddajemy w Wasze ręce ten dokument.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wierze w sens naszych działań z każdym dniem osiągamy coraz więcej i jesteśmy coraz silniejsi. Ale za naszym sukcesem stoi coś jeszcze –  wartości, które wyznajemy. Szacunek, uczciwość i transparentność ‒ choć do tej pory nie spisane w kodeksie ‒ towarzyszą nam na co dzień, zarówno w pracy w zespole, jak i w kontaktach z klientami, dostawcami, konkurentami i instytucjami państwowymi. W ten sposób budujemy nasz wizerunek godnego zaufania partnera i pracodawcy. Budujemy naszą markę.

Wiemy jednak, że życie pisze różne scenariusze. Niezależnie od intencji i przestrzegania standardów, każdy z nas może znaleźć się w niekomfortowej sytuacji, która wzbudzi wątpliwości etyczne i wywoła wiele pytań: Jak się zachować? Czy postępuję słusznie? Czasem podjęta w dobrej wierze decyzja może nieść za sobą poważne konsekwencje, a nawet odpowiedzialność karną. Mamy nadzieję, że Kodeks postępowania… pomoże Wam w rozpoznawaniu takich sytuacji i dokonywaniu właściwych wyborów.

Zdajemy sobie sprawę, że Kodeks… dotyka czasem bardzo złożonych, a nierzadko także bardzo delikatnych kwestii. Staraliśmy się przedstawić je w sposób zrozumiały, odwoływać się zarówno do przepisów, jak i przykładów z życia wziętych. W dokumencie zawarliśmy praktyczne wskazówki dotyczące określonych sytuacji. W przypadku trudności z interpretacją ‒ zwróćcie się do swojego przełożonego. Do Waszej dyspozycji jest także pełnomocnik ds. antykorupcji. Z nim możecie skonsultować wątpliwości związane z Kodeksem… i jego zastosowaniem.

Jeśli konkretna sytuacja wzbudzi u Was szczególne zaniepokojenie i stwierdzicie, że ktoś próbuje Was przekupić czy nakłonić do działania na szkodę naszej spółki, poinformujcie o tym swojego przełożonego. Możecie również zasygnalizować takie zdarzenie, korzystając z z Help Desk Craftware (Incydenty Bezpieczeństwa zakładka Incydenty Korupcyjne) albo zwrócić się bezpośrednio do pełnomocnika ds. antykorupcji ‒ osobiście, telefonicznie lub mailowo. Macie także prawo zgłosić zaistnienie tego typu sytuacji bezpośrednio do Zarządu.

Nie obawiajcie się, że takie działanie zostanie źle odebrane czy niewłaściwie ocenione. Pamiętajmy, że transparentność jest możliwa przede wszystkim dzięki otwartej komunikacji, a naszym nadrzędnym celem pozostaje zawsze dobro firmy.

Prosimy Was o zobowiązanie się do przestrzegania Kodeksu… i jednocześnie dziękujemy za wszystko, co robicie ‒ dla sukcesu Craftware i sukcesu naszych klientów ‒ każdego dnia.

 

Świadomość i unikanie konfliktu interesów

Częścią kultury Craftware jest duch otwartej komunikacji i współpracy dla dobra firmy.

Czym jest konflikt interesów? 

To konflikt między prywatnym interesem pracownika lub konsultanta a interesem spółki, który może mieć wpływ na lojalne wykonywanie obowiązków pracowniczych lub umownych na rzecz spółki. Interes prywatny może mieć wymiar zarówno majątkowy, zawodowy, jak i osobisty. Może dotyczyć zarówno pracownika i konsultanta, jak i interesów osób mu bliskich.

Podpisując ze spółką umowę, zobowiązujesz się kierować jej najlepszym interesem, a spółka zobowiązuje się wypłacać Ci określone w umowie wynagrodzenie oraz zapewniać przewidziane w umowie i regulaminach narzędzia i benefity.

 

Unikanie konfliktu interesów

Najważniejsze dla zachowania wzajemnego zaufania jest poinformowanie swojego przełożonego o relacjach mogących wywoływać konflikt interesów.

Zapamiętaj:

 1. Posiadanie relacji osobistych, zawodowych czy majątkowych z podmiotami, które mogą być naszymi konkurentami, dostawcami lub klientami, nie jest samo w sobie niczym nagannym.
 2. Oceniaj na bieżąco, czy Twoje relacje mogą wywoływać konflikt interesów. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj je ze swoim przełożonym.
 3. Jeżeli przełożony oceni ryzyko jako wysokie – otrzymasz inne zadania do wykonania, niezwiązane z podmiotem, z którym jesteś bezpośrednio lub pośrednio powiązany.
 4. Jeżeli ryzyko będzie niskie lub ocenione jako szansa, będziesz mógł dalej wykonywać zaplanowane zadanie.

Poniżej znajdziesz zasady zachowania w szczególnych przypadkach wywołujących konflikt interesów.

 

Praca z członkami rodziny i osobami bliskimi

Jeśli dwóch członków rodziny lub dwie osoby bliskie pracują lub świadczą usługi dla Craftware, to nie może między nimi być zależności służbowej (np. podległości) bez zgody Zarządu.

Jeśli członek Twojej rodziny lub osoba bliska jest właścicielem, pracuje lub świadczy usługi w firmie prowadzącej interesy z Craftware, musisz zgłosić ten fakt. Dla prowadzenia spraw związanych ze wzajemnymi interesami Craftware i tej firmy musisz mieć zgodę Zarządu.

Członkami rodziny i osobami bliskimi są: rodzice, rodzeństwo, małżonek, rodzeństwo małżonka, dzieci, teściowie, dziadkowie Twoi i małżonka, wnuki, partnerzy życiowi (konkubenci) oraz inne osoby, które na stałe mieszkają w Twoim gospodarstwie domowym.

 

Dodatkowe czynności zarobkowe

Praca na rzecz innych podmiotów lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej może w pewnych sytuacjach wywoływać konflikt interesów. Podjęcie dodatkowej pracy etatowej, wykonywanie umów cywilnoprawnych na rzecz innych podmiotów czy zakres działalności gospodarczej należy skonsultować z przełożonym.

Pracownicy i konsultanci nie mogą wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do naszej spółki. Szczegółowe zobowiązania w tym zakresie, w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, zawarte są w odpowiednich dokumentach.

 

Interesy finansowe

Posiadanie udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych naszych konkurentów, klientów lub dostawców należy zgłosić i skonsultować z przełożonym lub pełnomocnikiem ds. antykorupcji, aby ocenić ryzyko i ustalić zakres zadań niewywołujących konflikt interesów. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w umowach podpisywanych przez pracowników i konsultantów.

Dotyczy to także sytuacji, gdy posiadaczami powyższych są członkowie rodzin lub osoby bliskie pracowników lub konsultantów współpracujących z Craftware, bez względu na formę tej współpracy.

 

Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym

Craftware odrzuca wszelkie praktyki korupcyjne. Nie tolerujemy ani wręczania, ani przyjmowania łapówek przez naszych pracowników i konsultantów. Nie zdobywamy w ten sposób klientów i nie stosujemy takich praktyk w kontaktach z organami administracji państwowej lub samorządowej, dostawcami czy konkurentami. Nie tolerujemy także takich praktyk w naszych relacjach wewnętrznych.

Jesteśmy świadomi, że zjawisko korupcji może występować zarówno w relacjach urzędowych, jak i w biznesowych. Dlatego prosimy wszystkich pracowników i konsultantów, aby omawiali wszelkie wątpliwości i nietypowe zachowania zewnętrznych interesariuszy ze swoimi przełożonymi lub pełnomocnikiem ds. antykorupcji.

 

Korzyści należne i nienależne

Korzyści należne to te, które wynikają z umowy zawartej ze spółką, wewnętrznych regulaminów i przepisów prawa. Należą do nich m.in.: wynagrodzenie, premie, finansowane przez Craftware szkolenia, nagrody, bonusy, przekazany umownie sprzęt służbowy, świadczenia ZUS, płatny urlop, prowizje itp. Korzyścią należną będzie także to, co pracownik lub konsultant otrzyma od innych podmiotów za wiedzą i zgodą spółki. Podsumowując, to co otrzymujemy od spółki lub od instytucji państwowych za zgodą spółki jest co do zasady korzyścią należną (wyjątek: gdy wprowadziliśmy je w błąd, starając się o daną korzyść).

Inne korzyści, uzyskane od innych podmiotów lub osób w związku ze świadczoną pracą lub usługami, będą co do zasady korzyściami nienależnymi.

Pamiętajmy, że te same zasady mówiące co jest korzyścią należną, a co nienależną odnoszą się do osób pełniących funkcje publiczne oraz do pracowników i przedstawicieli naszych dostawców, klientów i konkurentów.

 

Korupcja w sektorze publicznym

Przestępstwa korupcyjne w relacjach z osobami pełniącymi funkcje publiczne polegają na wręczeniu im nienależnej korzyści w zamian:

 • za ich służbowe działanie (np. wydanie decyzji, zawarcie umowy);
 • za zaniechanie działania (np. odstąpienie od kontroli albo od ukarania).

Aby zapewnić przejrzystość naszych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne, przyjęliśmy prostą zasadę: nie wręczamy, nie proponujemy ani nie obiecujemy im żadnych korzyści.

Nie wręczamy żadnych prezentów, nawet firmowych gadżetów niewielkiej wartości. Nie wręczamy ani nie obiecujemy dowodów wdzięczności. Nie zapraszamy na przyjęcia ani na firmowe imprezy.

 

Sprzedaż dla sektora publicznego – ograniczenia

Każde nawiązanie relacji biznesowych w celu sprzedaży usług dla sektora publicznego wymaga wcześniejszej zgody Zarządu spółki.

Dotyczy to następujących typów podmiotów: urzędów, agencji i innych jednostek państwowych i samorządowych, spółek skarbu państwa i spółek samorządowych, przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, publicznych uczelni i instytutów badawczych, organizacji międzynarodowych i ich jednostek, partii politycznych i ich fundacji.

 

Korupcja w biznesie

Przestępstwem będzie wręczenie, proponowanie lub obiecywanie nienależnej korzyści przedstawicielowi innej firmy w zamian za nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych lub umownych, gdy:

 • może to narazić inną firmę na szkodę majątkową;
 • stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (nieuczciwe preferowanie dostawcy);
 • stanowi niedopuszczalne preferowanie nabywcy (nieuczciwe preferowanie klienta).

Oczywiście, karalne jest także żądanie nienależnej korzyści lub jej obietnicy przez przedstawiciela firmy w powyższych sytuacjach.

Aby zapewnić stosowanie zasad etyki biznesowej i uczciwej konkurencji w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi i konkurentami, przyjęliśmy następujące zasady:

 • przyjmujemy i wręczamy jedynie takie korzyści, które są zgodne z naszą polityką prezentową i  polityką gościnności;
 • sprawdzamy, jakie polityki prezentowe i zasady etyczne stosują nasi partnerzy biznesowi i nie składamy propozycji wykraczających poza nie;
 • odmawiamy przyjęcia dowolnej korzyści lub jej obietnicy w zamian za działanie na szkodę naszej spółki lub za nieuczciwe, preferencyjne traktowanie dostawcy czy klienta;
 • nie wręczamy ani nie obiecujemy żadnych nienależnych korzyści w zamian za działanie na szkodę spółki obdarowanego lub za nieuczciwe, preferencyjne traktowanie naszej spółki.

 

Zasady zachowania w sytuacji korupcyjnej

W przypadku złożenia Ci propozycji korupcyjnej stosuj następujące zasady:

 • po pierwsze – jednoznacznie odmów;
 • w miarę możliwości zrób to w obecności świadka;
 • poinformuj niezwłocznie swojego przełożonego oraz pełnomocnika ds. antykorupcji, ustnie lub pisemnie (jeżeli zgłoszenie jest ustne, sporządź następnie informację pisemną);
 • zabezpiecz dowody i dokumenty w sprawie (jeżeli jakieś występują), np. korespondencję e-mailową, dokumenty papierowe;
 • jeżeli propozycja korupcyjna była połączona z próbą bezpośredniego wręczenia łapówki, to nie zabezpieczaj pieniędzy przez ich przyjęcie;
 • jeżeli nienależna korzyść została przekazana pośrednio (np. przez kuriera, ukryta w dokumentacji lub przekazanym prezencie) – zabezpiecz ją protokolarnie wspólnie z pełnomocnikiem ds. antykorupcji.

Po Twoim zgłoszeniu, jego analizie i zebraniu dowodów spółka podejmie właściwe kroki prawne. Jeżeli dowody będą wystarczające, to sporządzi zawiadomienie do organów ścigania.

Pamiętaj, że masz prawo także:

 • pominąć drogę służbową i zgłosić incydent korupcyjny bezpośrednio do Zarządu;
 • poinformować o próbie przestępstwa bezpośrednio organy ścigania.

 

Polityka prezentowa i polityka gościnności

Dla zachowania przejrzystych i uczciwych reguł prowadzenia naszego biznesu stosujemy poniższe zasady.

 

Zasady wręczania prezentów i okazywania gościnności

 1. Nie należy wręczać, oferować ani obiecywać prezentów, świadczeń czy innych korzyści na zasadzie „coś za coś”, ponieważ może to być przestępstwem.
 2. Osobom pełniącym funkcje publiczne nie wręczamy żadnych prezentów (nawet gadżetów promocyjnych o znikomej wartości), niczego im nie fundujemy, ani nie zapraszamy na żadne imprezy zamknięte.
 3. Przedstawicielom innych firm nie proponujemy niczego, co by naruszało ich własne polityki prezentowe i/lub gościnności. Powinniśmy wcześniej sprawdzić, czy taka polityka istnieje (może być częścią dokumentu o innej nazwie). Stosujemy zasady partnera we wzajemnych relacjach, chyba że nasze reguły są surowsze.
 4. W przypadkach uzasadnionych biznesowo możemy przekazywać oficjalne gadżety promocyjne naszej spółki.
 5. W przypadkach uzasadnionych biznesowo, dział marketingu może przekazywać prezenty partnerom biznesowym wyłącznie wtedy, gdy ich wartość i charakter są odpowiednie do okoliczności. Zawsze muszą one być wręczane jawnie.
 6. Dozwolone jest częstowanie gorącymi lub chłodnymi napojami bezalkoholowymi i małym poczęstunkiem w naszej siedzibie lub na oficjalnym stoisku (np. podczas targów czy eventu) dowolnych gości ze wszystkich sektorów.
 7. Kontrakty staramy się negocjować w środowisku biurowym.
 8. W przypadku organizowania eventów marketingowych otwartych dla wszystkich chętnych – typu śniadanie biznesowe – dopuszczalne jest oferowanie drobnego poczęstunku (napoje bezalkoholowe, kanapki, słodycze itp.).
 9. W przypadku eventów marketingowych zamkniętych (tj. za zaproszeniami dla konkretnych osób lub firm), połączonych z konsumpcją lub programem rozrywkowym opłaconym przez Craftware, uczestnikami mogą być aktualni klienci i inni partnerzy biznesowi.
 10. W przypadkach nieopisanych powyżej lub w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania powyższych zasad skonsultuj się z pełnomocnikiem ds. antykorupcji.

 

Zasady przyjmowania prezentów i przejawów gościnności

 1. Nie przyjmujemy żadnych prezentów ani przejawów gościnności na zasadzie „coś za coś”, ponieważ może to być przestępstwem.
 2. Nie przyjmujemy żadnych prezentów ani przejawów gościnności od naszych konkurentów ani potencjalnych dostawców, ponieważ wywołuje to przynajmniej konflikt interesów.
 3. Od pozostałych partnerów biznesowych, aktualnych i potencjalnych, możemy przyjmować prezenty i zaproszenia wyłącznie wtedy, gdy ich wartość i charakter są odpowiednie do okoliczności oraz darczyńcy i beneficjenta. Zawsze muszą one być wręczane i przyjmowane jawnie.
 4. W przypadku otrzymania propozycji prezentu lub przejawu gościnności, którego nie możemy przyjąć, należy asertywnie odmówić, wskazując, że byłoby to niezgodne z obowiązującymi w spółce zasadami postępowania.
 5. W przypadkach nieopisanych powyżej lub w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania powyższych zasad skonsultuj się z pełnomocnikiem ds. antykorupcji.

 

Uczciwa konkurencja. Zmowy

Sprzedając nasze usługi, stosujemy zasady uczciwej konkurencji.

Nie tolerujemy żadnej formy zmów przetargowych ani innych czynów nieuczciwej konkurencji. Podlegają one karom finansowym, a czasami odpowiedzialności karnej.

W żaden sposób nie uzgadniamy ani nie konsultujemy naszych działań w stosunku do obecnych i potencjalnych klientów z naszymi konkurentami. 

W przypadku podejmowania prób tego typu kontaktów ze strony naszych konkurentów – asertywnie odmów i zgłoś takie zdarzenie korzystając z Help Desk Craftware (Incydenty Bezpieczeństwa zakładka Incydent Korupcyjny).

 

Rzetelność finansowa i księgowa

Księgi rachunkowe, rejestry i sprawozdania finansowe Craftware są prowadzone z dużą     szczegółowością, aby odpowiednio odzwierciedlały działalność firmy. Jest to wymagane zarówno przez prawo, jak i przez system kontroli wewnętrznej spółki.

Dokumenty firmy są prawidłowo przechowywane i archiwizowane. Dotyczy to zarówno dokumentów papierowych, jak i elektronicznych.

 

Uczciwość w relacjach z partnerami biznesowymi

Craftware dokłada wszelkich starań, aby być uczciwym i rzetelnym wobec wszystkich swoich klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Nigdy nie wprowadzaj ich w błąd co do jakości, funkcji lub dostępności produktów naszej spółki i nigdy nie rób niczego nielegalnego lub nieuczciwego, aby uzyskać lub zrealizować zamówienie.

Próba uzyskania informacji przez kłamstwo lub udawanie kogoś, kim nie jesteś, jest nieetyczna i może być nielegalna. Nie rób tego. Jeśli przez pomyłkę otrzymasz poufne informacje innej firmy, zwróć je lub zniszcz.

 

Uczciwość w relacjach wewnętrznych

 

Korzystanie ze służbowego sprzętu i mienia

Craftware ufa swoim pracownikom i konsultantom i umożliwia im korzystanie z szerokiej gamy urządzeń i technologii pomocnych w efektywnej pracy. Narzędzia te powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia dostarczane przez Craftware stanowią własność firmy. To samo dotyczy dostępu do internetu, firmowego systemu poczty elektronicznej i pozostałych systemów/narzędzi wykorzystywanych w Craftware.

Udostępnionych urządzeń i technologii należy używać zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji.

Mienia firmy należy używać zgodnie z przeznaczeniem, w sposób odpowiedzialny, chroniący je przed utratą lub zniszczeniem.

 

Rozliczanie czasu pracy

Czas pracy wykorzystujemy na wykonywanie zadań służbowych. Korzystamy z niezbędnych przerw dla zachowania zasad higieny pracy.

Rozliczenia godzinowe opieramy na wzajemnym zaufaniu. Oczekujemy, że liczba godzin zalogowanych w projekcie będzie odpowiadała rzeczywistości.

 

Audyty i zewnętrzne kontrole

Od czasu do czasu możesz spotkać wewnętrznych i zewnętrznych audytorów lub kontrolerów, którzy poproszą Cię o informacje. Nigdy nie wprowadzaj w błąd ani nie próbuj wpływać na żadne dochodzenie, audyt lub zapytanie.

W razie wątpliwości prawnych skonsultuj się w pierwszej kolejności z przełożonym.

 

Przywództwo

Niniejszy Kodeks… dotyczy w równym stopniu wszystkich pracowników i konsultantów Craftware bez względu na formę współpracy. Na przełożonych spoczywają jednak dodatkowe obowiązki.

Jeśli jesteś przełożonym lub menedżerem, to miej świadomość, że realizacja postanowień Kodeksu… i przestrzegania wartości etycznych w nim zawartych zależą od Twojego przywództwa i zaangażowania. Dlatego:

 • dawaj dobry przykład, zawsze wybieraj uczciwość;
 • reaguj adekwatnie na drobne nieprawidłowości, aby zapobiegać poważnym nadużyciom;
 • wypowiadaj się, gdy zobaczysz problem i zachęcaj innych do tego samego;
 • nie przyjmuj od swoich podwładnych i osób służbowo zależnych prezentów lub przejawów gościnności, których wartość może wywoływać konflikt interesów i zaburzać obiektywność oceny;
 • upewnij się, że Twoi podwładni rozumieją Kodeks… i czego się od nich oczekuje;
 • zachęcaj podwładnych do konsultowania z Tobą swoich wątpliwości oraz sytuacji możliwego konfliktu interesów, oceniaj ryzyko oraz podejmuj decyzje, w razie potrzeby skonsultuj się z pełnomocnikiem ds. antykorupcji;
 • zachęcaj podwładnych do sygnalizowania nadużyć lub uzasadnionych podejrzeń nadużyć lub korupcji, chroń sygnalistów przed odwetem, przekazuj dalej informacje do pełnomocnika ds. antykorupcji.

 

Traktujemy ludzi z godnością i szacunkiem

 

Wzajemny szacunek

Szanujemy, wspieramy i chronimy prawa i godność każdego człowieka. Jesteśmy przekonani, że udana współpraca może być realizowana tylko przy zachowaniu wzajemnego szacunku, w atmosferze wsparcia. W Craftware nie tolerujemy zachowań, które przyczyniają się do powstawania atmosfery zastraszania, wrogości lub obrażania.

Wszyscy mamy prawo do pracy w środowisku wolnym od molestowania i przemocy. Dotyczy to sposobu, w jaki traktujemy siebie nawzajem i wszystkich innych ludzi, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.

W Craftware nie tolerujemy:

 • wszelkich przejawów mobbingu, molestowania fizycznego, psychicznego i seksualnego oraz zachowań mających na celu obrażanie, poniżanie, zastraszanie itp.;
 • rozpowszechniania w środowisku pracy plotek, pomówień i informacji niesprawdzonych,
 • wykorzystywania pozycji zawodowej do niezgodnego z prawem czerpania korzyści osobistych lub majątkowych;
 • oferowania korzyści majątkowych lub osobistych w zamian za poprawę pozycji zawodowej.

 

Równe szanse

W Craftware cenimy różnorodność, nie tolerujemy w żadnej formie dyskryminacji. Przestrzegamy zasad równych szans w zatrudnieniu. Rekrutujemy, zatrudniamy, wynagradzamy, szkolimy, awansujemy i zwalniamy pracowników zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami bez względu na rasę, kolor skóry, religię, wiek, płeć, narodowość, stan cywilny, orientację seksualną, niepełnosprawność.

 

Bezpieczeństwo i zdrowie

Craftware prowadzi wszystkie działania w sposób, który chroni bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, a także kontrahentów i wszystkich osób odwiedzających nasze biura. Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ochrona danych

Dane osobowe współpracowników i partnerów biznesowych wykorzystujemy wyłącznie do celów, do jakich je otrzymaliśmy i traktujemy jako poufne. Bezwzględnie przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Jak konsultować wątpliwości i zgłaszać naruszenia

 

Wyjaśnianie wątpliwości

Zachęcamy Cię do zadawania pytań i konsultowania wszelkich wątpliwości. Pytania możesz zadawać:

 • Twojemu przełożonemu;
 •  innemu kierownikowi lub managerowi, któremu ufasz;
 • pełnomocnikowi ds. antykorupcji: Magdalena Wałęka, adres e-mail: mwaleka@craftware.pl, tel. +48 600 333 883.

Wybór osoby lub osób, z którymi chcesz się skonsultować, należy do Ciebie.

Pamiętaj, że chcemy i możemy Ci pomóc, ale musimy znać problem. Gwarantujemy, że porady dotyczące kwestii etycznych zostaną Ci udzielone z zachowaniem pełnej poufności informacji osobistych i problemów, z jakimi się zgłosisz.

 

Widzisz coś – reaguj!

Jesteś pierwszą linią obrony naszych zasad etycznych. Jeżeli widzisz, że czyjeś zachowanie może być niezgodne z niniejszym Kodeksem…, zwróć na to uwagę tej osobie w sposób zgodny z obowiązującą kulturą organizacyjną naszej spółki.

 

Sygnalizowanie naruszeń i korupcji

Jeżeli podjęto wobec Ciebie próbę przekupstwa, to postępuj zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale „Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym”.

W takich sytuacjach zachęcamy Cię do zasygnalizowania sprawy jednym z następujących sposobów:

 • poprzez Help Desk Craftware (Incydenty Bezpieczeństwa zakładka Incydenty Korupcyjne);
 • osobiście, telefonicznie lub mailowo do pełnomocnika ds. antykorupcji;
 • w uzasadnionych przypadkach możesz pominąć drogę służbową i zgłosić sprawę bezpośrednio do Zarządu;
 • sprawę możesz także zgłosić anonimowo.

Pamiętaj, że jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa lub przygotowania do przestępstwa (przykładowo korupcji lub oszustwa), to zgłoszenie sprawy jest obowiązkowe i wskazane także dla Twojego bezpieczeństwa prawnego. Brak zgłoszenia wywołuje co najmniej moralną współodpowiedzialność za zaistniałą sytuację i jej konsekwencje, a w pewnych sytuacjach także odpowiedzialność karną lub cywilną.

 

Zgłaszanie w dobrej wierze i ochrona sygnalistów

Sygnalizowanie w dobrej wierze oznacza, że ​​wszelkie zgłoszenia możliwych naruszeń niniejszego Kodeksu…, polityki firmy lub prawa są przekazywane szczerze i uczciwie. Innymi słowy, nie ma znaczenia, czy Twoje podejrzenia się potwierdzą, ale musisz je zgłaszać z najlepszymi intencjami.

Sygnalizowanie jest mechanizmem wczesnego ostrzegania, który zapobiega przekształceniu się nieprawidłowości w poważne przestępstwa. Jest działaniem w interesie naszej spółki oraz wszystkich pracowników i konsultantów stosujących zasady Kodeksu…

Zarząd deklaruje ochronę sygnalistów przed odwetem osób łamiących nasze zasady etyczne. Zgłoszenia są wyjaśnianie z poszanowaniem godności i dobrego imienia osób, których dotyczą, a jednocześnie w sposób, który chroni tożsamość sygnalisty. (W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa tożsamość sygnalisty może zostać ujawniona organom ścigania).